Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Oy Lunden Ab, Pansiontie 45, 20210 Turku 

Rekisterin nimi

Oy Lunden Ab:n asiakas-/toimittaja-/kuluttajarekisteri. Rekisterin asianmukaisesta käsittelystä vastaa yrityksen organisaatio (myynti- ja markkinointiosasto, kuluttajapalvelu, hankinta sekä HR).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakas-/toimittajasuhteen hoito, ylläpito, asiakastiedustelut, rekrytointi, asiakasinformaation toimittaminen sekä Oy Lunden Ab:n tuotteita ja palveluja koskevien yhteydenottojen käsittely. Rekisteriin tallentuvat myös rekrytointilomakkeen kautta tulevat yhteydenotot. Lisäksi yhteystietoja käytetään mahdollisen kilpailun palkintojen arvontaan ja mahdollisesta voitosta ilmoittamiseen.

Tiedot tallennetaan rekisteriin palautteen dokumentoimiseksi, palautteen selvittämistä varten sekä mahdollisten riitatilanteiden varalta. Tietoja käsittelevät henkilöt, joiden asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus ja henkilötietojen käsittely liittyy.

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteröidyt ovat Oy Lunden Ab:n toimittajia, tuotteita ostaneita asiakkaita tai henkilöitä, jotka ovat ottaneet yhteyttä kuluttajapalveluun tai osallistuneet kampanjaan tuote- tai muun informaation tai palkinnon saamiseksi.

Rekisteröidyistä tallentuvat nimi, osoite, matkapuhelinliittymän numero, päätelaitteen tiedot, sähköpostiosoite, lupatiedot ja kiellot, tunnistamis- ja käyttötiedot, tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot, palvelutiedot ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään (puhelimitse, kirjeitse, internetin kautta tai muulla vastaavalla tavalla).

Tietojen luovuttaminen

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja rekisterin ulkopuolelle.

Kuvaus rekisterin suojausperiaatteista

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin, käyttöoikeuksin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Tarkastus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26§:n mukainen oikeus tietojensa tarkistamiseen sekä oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramarkkinointia ja etämyyntiä varten. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen.

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Oy Lunden Ab, Rekisteritietojen tarkistus/korjaus, Pansiontie 45, 20210 Turku.

Tietojen säilytys- ja poisto-oikeus

Tietokantaan kerättyjä tietoja säilytetään vain niin kauan kuin tietoja voidaan pitää tarpeellisina niiden kuvatun käyttötarkoituksen kannalta.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää yritystä poistamaan tiedot rekisteristään.

Tekniset häiriöt

Järjestäjä ei vastaa mahdollisista teknisistä häiriöistä.